top of page
ДОСЛІДНИЦЬКІ І КОНСАЛТИНГОВІ  ПРОГРАМИ INTENS 

- це програми досліджень і консалтингу у сфері інноваційного розвитку на гострі теми глобального і національного рівня, які впливають на сьогоднішні події і будуть впливати на майбутнє. Керівниками дослідницьких і консалтингових Програм є досвідчені вчені і практики. Команди включають українських учасників і міжнародних партнерів, досвідчених дослідників і консультантів.

 

Якщо Вам цікава тема певної Програми та Ви маєте потреби у косультаціях в цій сфері, Ви можете звернутися за посиланням

FinTech and banks1.jpg

"FinTech - це енергія цифрової економіки" 

Дослідницька і консалтингова Програма BAFIN

ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ ТА FINTECH-ІНДУСТРІЇ

Керівник програми: д.е.н.Гриджук Дмитро Миколайович

За прогнозом Global FinTech Index 2020 [1], у 2022 році 60% глобального ВВП буде формуватися цифровою економікою, а цифрові фінансові послуги стануть ключовим драйвером економічного зростання, пожвавлення світової торгівлі, Нової індустріалізації і наступної фази Четвертої промислової революції. У наступному десятиріччі інноваційні фінансові технології (FinTech), ринок яких бурхливо зростає, суттєво спростять доступ всіх верств населення, малого і середнього бізнесу до фінансових ресурсів. Тобто свій шанс на реалізацію отримають процеси фінансової інклюзії – залучення  широкого кола споживачів, які поки що не задіяні активно у сфері фінансових послуг, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

Від економічної поведінки банків та їх взаємодії з FinTech суттєво  будуть залежати стан банківської системи, її участь у стимулюванні бізнес-активності в реальному секторі і зростання глобальної конкурентоспроможності економік їх країн. Гострим питанням це є і для розвитку України.

 

Метою дослідницької і консалтингової Програми BAFIN є поглиблення розуміння нових можливостей і викликів для банківської системи з боку FinTech, розробка оптимальних моделей взаємодії банків та FinTech-індустрії.

 

Інститут INTENS допомагає банкам та FinTech-компаніям знайти оптимальні шляхи взаємодії, реалізувати пілотні проекти, створити спільні продукти у сфері цифрового банкінгу, та забезпечити їх ефективне просування на внутрішньому і глобальному ринках. 

Наша міжнародна команда консультантів відкрита до співпраці з банками, ІТ-компаніями та FinTech-компаніями, яким потрібен новий поштовх, нові партнери і нові ринки для фінансового успіху.                        

                                                                                                                     

[1]https://findexable.com/wp-content/uploads/2019/12/Findexable_Global-Fintech-Rankings-2020exSFA.pdf

CBDCs1.jpg

Дослідницька і консалтингова Програма CBDC

ЦИФРОВІ ВАЛЮТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Керівник Програми - д.е.н. Унковська Тетяна Євгеніївна

Можливість запуску цифрових валют центральними банками (CBDC – Central Bank Digital Currency) сьогодні є одним з гарячих питань глобальних фінансів. 

 

 

Інтенсивність пошуків у Google слів  Central Bank Digital Currency показує третю хвилю світового хайпу після першої і другої хвиль захоплення інтересу глобальної спільноти криптовалютами Bitcoin, а потім Libra. 18 червня 2019 року Асоціація Libra офіційно оголосила про свої плани щодо запуску глобальної цифрової валюти Libra, яка буде базуватись на кошику резервних валют. Ці події, а також форс-мажорні умови пандемії, переходу багатьох видів діяльності в онлайн і прискорення цифровізації економіки стали поштовхом для центральних банків сконцентрувати свою увагу на можливості випуску своїх цифрових валют (CBDC). Детальніше у нашій Аналітичній доповіді 

 

Народний Банк Китаю оголосив про успішний пілотний проект випуску цифрового юаня і готовність до більш масштабних дій - було здійснено 4 млн трансакцій у цифровій валюті за обсягом, який перевищив 2 млрд юаней (299 млн дол.). Практично всі центральні банки і наднаціональні фінансові регулятори проводять інтенсивні дослідженння CBDC - всього спектру можливостей і ризиків, пов'язаних з ними. Національний банк України у 2018 році реалізував пілотний проект випуску цифрової гривні.

 

Цілями дослідницької і консалтингової Програми CBDC  є:

- забезпечення більш глибокого розуміння нових можливостей і ризиків, які несуть в собі емісія і операції з цифровими валютами центральних банків;

- надання консультацій центральним банкам з питань оптимального дизайну і  стратегії випуску CBDC, а також адаптації монетарної політики центральних банків до умов прискорення цифровізації глобальної економіки і розвитку FinTech.

Работаем вместе
Профессор А. Давиденко.jpg
Дослідницько-освітня Програма "INVENTOR"
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ТА ВИНАХІДНИЦТВА
Керівник Програми - професор, доктор педагогічних наук Давиденко Андрій Андрійович 

"Четверта промислова революція змінює технологічний устрій світової економіки і глобальне конкурентне середовище, в якому знаходиться Україна. Зміна сировинної моделі національної економіки на високотехнологічну індустріальну економічну модель є сьогодні не просто бажаною метою для України, а питанням гострої необхідності і національної безпеки. Ключовим фактором вирішення цієї проблеми є розвиток національного інтелектуального капіталу і його реалізація у власній країні через запровадження конкурентоспроможних інновацій, технічних і технологічних винаходів.

Збереження якісної природничо-математичної та технічної освіти, гарних традиції технічної та наукової школи разом з розвитком креативних здібностей нашої молоді, що лежить в основі винахідництва, є тим підгрунтям, яке дозволить Україні стати конкурентоспроможною на світовому рівні.

 

Метою дослідницько-освітньої Програми INVENTOR  є не тільки продовження активної діяльності з розвитку винахідницького руху учнівської молоді, якою я займаюсь вже більше двадцяти років поспіль, а й виведення її на новий рівень і за масштабами, і за якісною структурою цільової аудиторії. Крім навчання учнів середніх шкіл та вчителів необхідно розширити аудиторію майстер-класів, консультацій і тренінгів через включення до неї студентів технічних навчальних закладів, працівників промисловості, ІТ-індустрії, FinTech-компаній і всіх, хто бажає розвинути своє креативне мислення та генерувати інноваційні рішення.

Використання розробленої наукової методології і практичних методик розвитку креативного мислення і винахідництва є цілісною системою, яка дозволяє отримувати надзвичайні результати, винаходи та інновації.  Розвиток підходів до STEM і STEAM освіти також є необхідним елементом цієї системи.  Тому у межах Програми будуть розширені її запровадження у нові сфери і для нових аудиторій із щорічним підбиттям підсумків на Всеукраїнських відкритих турнірах винахідників і раціоналізаторів.

Наша Програма готова до об’єднання зусиль фахівців в галузі науки та освіти, виробництва та банківської сфери, які зацікавлені у розвитку творчих, зокрема, винахідницьких здібностей нашої молоді. Для обговорення та наступного розв’язання  важливих питань, що стосуються тематики нашої Програми, передбачається проведення конференцій, семінарів, круглих столів з наступним висвітленням їх результатів у ЗМІ та на цьому сайті, у наукових та методичних виданнях. Запрошуємо всіх до співпраці.                                                                                                    

piqsels.com-id-jiyza.jpg
Дослідницька Програма "SEIR" -
Socioeconomics and Interdisciplinary Research
СОЦІОЕКОНОМІКА ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Керівник Програми - член-кор. НАНУ, професор, д.е.н. Гриценко Андрій Андрійович

Сучасний світ знаходиться у процесі глибокої трансформації, яку можна порівняти хіба тільки з виникненням людського суспільства.

 

Серцевиною цих трансформацій є перехід від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки. Він, з одного боку, відкриває  небачені до цього можливості людського і суспільного прогресу, з іншого боку, веде до фрагментації особистості і суспільства, породжує нестабільність, соціальну напругу і різноманітні конфлікти. До цього додається нестабільність, що породжується природою і взаємодією людини і природи (кліматичні зміни, повені, пожари, вірусні пандемії тощо). Виникає загроза існуванню суспільства.

 

Вихід із цієї ситуації знаходиться  на шляху поєднання потенціалу природничих, технічних і соціальних наук у пошуку адекватних відповідей на історичні виклики. Інтегруючим вектором поєднання міждисциплінарних знань є розвиток людини на основі збагачення її продуктивних сил, що представлено, перш за все, соціоекономікою.  Всесвіт, що розширюється з постійно зростаючою швидкістю, темна матерія і енергія, живий світ і форми його розвитку, місце людства в природно-історичній еволюції,  цифрові технології, цифрова і мережева людина, психологічні феномени, глобавірус як інформаційно-програмний блок-агент в біологічній, комп’ютерній і психологічній формі, неорганічне тіло людини, квантовий комп’ютер, безумовний базовий і рентно-преміальні доходи, квантовий характер зміни просторової локалізації фінансових ресурсів, вільний час і добробут – все це і багато іншого має вплив на соціально-економічний розвиток і може давати як негативні, так і позитивні ефекти.

 

Метою дослідницької Програми SEIR є консолідація міждисціплінарних досліджень на базі соціоекономіки для вироблення наукового розуміння

-   шляхів подальшого розвитку людини і суспільства,

- форм розв’язання існуючих суперечностей і забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку в умовах нестабільного середовища.

 

Обмін науковою інформацією, теоретичні семінари, конференції та форуми, науково-дослідні проекти, практичні експерименти та інші заходи – це інструменти вирішення поставлених завдань. До співпраці запрошуються фахівці різних галузей знань і всі зацікавлені.                                                       

cityfuture.jpg
Дослідницька і консалтингова Програма
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІСТ
Керівник програми - д.е.н. Гриджук Дмитро Миколайович

Як перетворити місто в магніт для інновацій?

 

Мета проєкту: допомогти створити в Україні та світі більш інноваційні, відкриті та стійкі міста.

 

Чому це важливо?

 

Багато відомих у світі науковців переконані, що майбутнє – за містами, а не за країнами. Також вони говорять про те, що XXI століття – це століття міст. Зараз дедалі частіше актуальним стає світовий тренд на розумну спеціалізацію міст. При цьому, на перший план у міському розвитку виходить не копіювання чужого досвіду, а усвідомлений вибір власного, унікального шляху до інноваційного лідерства, що базується на об'єктивному розумінні своїх сильних і слабких сторін. Інноваційні міста притягують талановитих людей, які можуть об'єднувати ідеї та зусилля, що у подальшому значно прискорить появу інновацій і підвищить продуктивність економіки міст. У такому середовищі з’являються нові винаходи і комерційні підприємства, що сприяють процвітанню міста. Тут також присутня конкуренція за людський капітал, за талановитих людей, які нині є однією з найважливіших складових у роботі міських адміністрацій.

 

Що ж значить розвиватися як інноваційний місто?

 

Місту необхідно розвиватися в чотирьох основних областях (напрямках):

 

1. Технологічне середовище регіону;

2. Міське середовище;

3. Освітнє та наукове середовище;

4. Інфраструктура та умови для інновацій.

 

Адміністрації міста або регіону необхідно реалізовувати заходи у всіх чотирьох напрямках. Можна починати з будь-якого напрямку, проте краще рухатися паралельно, так як ці області взаємопов'язані. Ми допомагаємо містам розвивати інновації та вдосконалюватися як розумне місто, забезпечувати економічний розвиток громади і ставати все більш успішним. У своїй роботі ми прагнемо допомогти більшій кількості міст на основі своєї унікальності об'єднати все краще, що є в міських інноваціях, використовуючи енергію інновацій для стимулювання росту економіки та створення кращих місць для життя громадян. Детальніше за посиланням

bottom of page